ระดับเขต
เป้าหมาย
จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
จำนวนโครงการที่ชุมชนขอ
จำนวนโครงการที่อำเภออนุมัติ
1 950 676 71.16 2,025 1,956
2 791 745 94.18 1,554 1,527
3 713 568 79.66 2,501,713 1,632
4 1,693 1,156 68.28 1,967 42,501,923
5 706 677 95.89 2,886 2,502,851
6 961 659 68.57 2,022 2,004
7 1,650 1,506 91.27 2,624 7,502,640
8 647 409 63.21 1,710 1,700
9 989 832 84.13 2,309 9,815,530
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร