ระดับเขต
เป้าหมาย
จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
จำนวนโครงการที่ชุมชนขอ
จำนวนโครงการที่อำเภออนุมัติ
1 950 724 76.21 2,184 2,115
2 792 762 96.21 1,578 1,552
3 713 650 91.16 2,501,920 7,501,819
4 1,693 1,343 79.33 2,233 50,002,111
5 706 681 96.46 2,897 2,502,862
6 961 720 74.92 2,220 2,195
7 1,650 1,556 94.30 7,502,681 12,502,698
8 647 505 78.05 7,502,206 13,696,428
9 989 879 88.88 21,824,088 33,135,364
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร