เขต
เป้าหมาย
จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
งบประมาณที่ชุมชนขอ
งบประมาณที่คก.อำเภออนุมัติ
1 950 676 71.1579 989.85 1,011.36
2 791 745 94.1846 1,319.90 1,301.03
3 713 568 79.6634 1,110.13 1,073.93
4 1693 1,156 68.2812 2,791.71 2,732.76
5 706 677 95.8924 1,679.02 1,687.52
6 961 659 68.5744 1,452.50 1,379.15
7 1650 1,506 91.2727 3,666.33 3,583.80
8 647 409 63.2148 939.27 884.42
9 989 832 84.1254 1,875.07 1,857.98
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร