เขต
เป้าหมาย
จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
งบประมาณที่ชุมชนขอ
งบประมาณที่คก.อำเภออนุมัติ
1 950 716 75.3684 1,039.41 1,070.92
2 792 762 96.2121 1,352.36 1,323.55
3 713 647 90.7433 1,258.45 1,212.47
4 1693 1,279 75.5464 3,103.91 3,142.46
5 706 681 96.4589 1,688.74 1,694.75
6 961 713 74.1935 1,552.57 1,484.22
7 1650 1,554 94.1818 3,780.47 3,700.44
8 647 484 74.8068 1,138.59 1,046.58
9 989 879 88.8777 1,999.74 1,955.69
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร