เขต
เป้าหมาย
จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
งบประมาณที่ชุมชนขอ
งบประมาณที่คก.อำเภออนุมัติ
1 950 724 76.2105 1,051.96 1,083.48
2 792 762 96.2121 1,352.36 1,323.55
3 713 650 91.1641 1,265.80 1,219.82
4 1693 1,343 79.3266 3,271.39 3,307.46
5 706 681 96.4589 1,688.74 1,694.75
6 961 720 74.9220 1,570.07 1,501.72
7 1650 1,556 94.3030 3,785.47 3,705.44
8 647 505 78.0526 1,193.28 1,103.14
9 989 879 88.8777 2,002.24 1,955.69
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร