เขต
จำนวนชุมชนทั้งหมด
1 950
2 792
3 713
4 1,693
5 706
6 961
7 1,650
8 647
9 989
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร